tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-4010   קב': 01רובוטיקה אלגוריתמית ותכנון תנועה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הלפרין דןשיעורפיזיקה-שנקר104ב16:00-19:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-4010   קב': 02רובוטיקה אלגוריתמית ותכנון תנועה
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קליינבורט מיכלתרגילפיזיקה-שנקר104ב19:00-20:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00