tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0372-4002   קב': 01מודלים מתמטיים
מדעים מדויקים/מגמה למתמטיקה שימושית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פיביך גדישיעורשרייבר מתמטי309ד10:00-13:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00