tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0581-1118   קב': 01מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר יוסף יצחקשיעורכיתות הנדסה101ג16:00-18:00 ב'
שיעורכיתות הנדסה101ד13:00-15:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-1118   קב': 02מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר יוסף יצחקתרגילכיתות הנדסה101ה14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00