tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0618-1068   קב': 01מיומנויות יסוד: קריאה מודרכת דקארט
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' וינברג יםתרגילגילמן320א10:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1068   קב': 02מיומנויות יסוד: קריאה מודרכת דקארט
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן יאיר זוהרתרגילגילמן304א14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1068   קב': 03מיומנויות יסוד: קריאה מודרכת דקארט
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שטאובר קורלתרגילגילמן260ג18:00-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1068   קב': 05מיומנויות יסוד: קריאה מודרכת דקארט
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פופליקר איתמרתרגילגילמן320א14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1068   קב': 06מיומנויות יסוד: קריאה מודרכת דקארט
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קאופמן דנהתרגילגילמן317ב08:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1068   קב': 07מיומנויות יסוד: קריאה מודרכת דקארט
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עזריאל דנהתרגילגילמן317ג18:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0618-1068   קב': 08מיומנויות יסוד: קריאה מודרכת דקארט
רוח/פילוסופיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' כהן נעהתרגילגילמן362ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00