tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1221-1111   קב': 01מבוא לטכנולוגיות מידע
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אסטריכר-זינגר גלשיעוררקנאטי252ד08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-1111   קב': 02מבוא לטכנולוגיות מידע
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אסטריכר-זינגר גלשיעוררקנאטי252ד12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-1111   קב': 03מבוא לטכנולוגיות מידע
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן אסולי אופירשיעוררקנאטי251א16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-1111   קב': 04מבוא לטכנולוגיות מידע
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן אסולי אופירשיעוררקנאטי251א18:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-1111   קב': 05מבוא לטכנולוגיות מידע
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אסטריכר-זינגר גלשיעוררקנאטי304ג12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1221-1111   קב': 06מבוא לטכנולוגיות מידע
ניהול/ניהול
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אסטריכר-זינגר גלשיעוררקנאטי304ד08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00