tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1880-0901   קב': 01משבר האקלים וקיימות: מבט רב תחומי
מופעים בדידיםתכניות לימוד מיוחדות/תכנית "כלים שלובים"
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרייס קוליןשיעורמקוון/לא נדרש א'
פרופ' רונן רות
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
1880-0901   קב': 02משבר האקלים וקיימות: מבט רב תחומי
מופעים בדידיםתכניות לימוד מיוחדות/תכנית "כלים שלובים"
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרייס קוליןשיעורמקוון/לא נדרש ב'
פרופ' רונן רות
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00