tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0365-4409   קב': 01אנליזה קמורה ואופטימיזציה 1
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בק אמירשיעורא16:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00