tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 01פרוייקט שלב ב'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקטב11:00-12:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטה10:00-11:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 02פרוייקט שלב ב'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקטא12:00-13:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטב14:00-15:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטג12:00-13:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטד12:00-13:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00