tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-1100   קב': 01אלגברה לינארית לפיזיקאים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רון אלוןשיעוראודיטור' דאך005ב09:00-11:00 א'
שיעוראודיטור' דאך005ד14:00-15:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0321-1100   קב': 02אלגברה לינארית לפיזיקאים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בק אלוןתרגילפיזיקה-שנקר104ג11:00-12:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1100   קב': 03אלגברה לינארית לפיזיקאים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בק אלוןתרגילאודיטור' דאך005ד15:00-16:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-1100   קב': 04אלגברה לינארית לפיזיקאים
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בק אלוןתרגילאורנשטיין103ה10:00-11:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00