tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0321-2105   קב': 01מכניקה אנליטית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויידמן לבשיעוראודיטור' דאך005ג12:00-13:00 א'
שיעוראודיטור' לב009ד15:00-17:00 א'
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0321-2105   קב': 02מכניקה אנליטית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גוברין-סגל תאיהתרגילפיזיקה-שנקר104ד14:00-15:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-2105   קב': 03מכניקה אנליטית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גוברין-סגל תאיהתרגילפיזיקה-שנקר104ג18:00-19:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-2105   קב': 04מכניקה אנליטית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גוברין-סגל תאיהתרגילאורנשטיין111ג13:00-14:00 א'
  תרגיל א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00