tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 01מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בנאמו תוםשיעורביה"ס לשפות001א12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 02מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בשן סהרתרגיללמודי הסביבה101א16:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 03מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קשת עומרתרגילאורנשטיין103ב17:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 04מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בנאמו תוםשיעורשרייבר מתמטיקה006א12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 05מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קשת עומרתרגילשרייבר מתמטיקה006א17:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 07מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בשן סהרתרגיללמודי הסביבה101א17:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 20מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קפלן אילשיעורשרייבר מתמטיקה007ב10:00-12:00 קיץ
שיעורשרייבר מתמטיקה006ד10:00-12:00 קיץ
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 21מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' סדובסקי שיתרגילשרייבר מתמטיקה007ד13:00-15:00 קיץ
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1105   קב': 22מבוא לתורת הקבוצות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בשן סהרתרגילשרייבר מתמטיקה006ד13:00-15:00 קיץ
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00