tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0366-2132   קב': 01תורת החבורות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שוסטין יבגנישיעורשרייבר מתמטיקה006ב17:00-19:00 א'
שיעוראודיטור' דאך005ה18:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2132   קב': 02תורת החבורות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אלון יהבתרגילכיתות דן דוד205ה16:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2132   קב': 03תורת החבורות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לויט אריהשיעוראודיטור' דאך005א17:00-18:00 ב'
שיעורכיתות דן דוד001ד08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2132   קב': 04תורת החבורות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בר ניר יואבתרגילאודי.הולצבלט007א18:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2132   קב': 05תורת החבורות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פופוב אלכסנדרתרגילשרייבר מתמטיקה006א18:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-2132   קב': 06תורת החבורות
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אלון יהבתרגילכיתות דן דוד205ה15:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00