tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0368-3065   קב': 01מבוא לאבטחת מידע
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' וול אבישישיעורלמודי הסביבה013Bא13:00-16:00 ב'
מר נבו סלע
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3065   קב': 02מבוא לאבטחת מידע
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איטקין ברקתרגיללמודי הסביבה013Bא16:00-17:00 ב'
מר מורדקוביץ ליעד
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3065   קב': 03מבוא לאבטחת מידע
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איטקין ברקתרגיללמודי הסביבה013Bא17:00-18:00 ב'
מר מורדקוביץ ליעד
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00