tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 01ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אביב יוסישיעורב18:45-21:30 קיץ
מר טריגר לואיס
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 02ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אביב יוסישיעורב15:45-18:30 קיץ
מר טריגר לואיס
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 03ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אביב יוסישיעורג18:45-21:30 קיץ
מר טריגר לואיס
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 04ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אביב יוסישיעורג15:45-18:30 קיץ
מר טריגר לואיס
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 05ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אביב יוסישיעורד18:45-21:30 קיץ
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 06ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אביב יוסישיעורד15:45-18:30 קיץ
מר טריגר לואיס
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 07ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ארליך שלמהשיעורו08:00-10:45 קיץ
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 08ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ארליך שלמהשיעורב18:45-21:30 קיץ
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2412   קב': 09ניהול התפעול
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אביב יוסישיעורא15:45-18:30 קיץ
מר טריגר לואיס
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00