logo מידע למתעניינים/מועמדים logo 
חתכי קבלה לחוג
נא לבחור פקולטה ותכנית לימודים מבוקשת, בסיום להקיש אישור
תכניות לימודים פקולטות
רפואה
מדעים מדויקים
מדעי החיים
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
   ביה"ס ללימודי הסביבה
מדעי החברה
   עבודה סוציאלית
ניהול
משפטים
לימודי המוח


 • הקבלה לתואר ראשון מתבססת על ממוצע בגרות,
  ציון פסיכומטרי וציון התאמה שהינו שקלול של השניים.

 • יש לעמוד בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות
  ובדרישות תכנית הלימודים,
  בהתאם למפורט בדף תכנית הלימודים באתר זה.

 • חתכי הקבלה/דחיה שיוצגו לך נכונים להיום והם עשויים
  להשתנות עד סמוך לתחילת שנת הלימודים.