logo מידע למתעניינים/מועמדים logo 
בדיקת סיכויי הקבלה ללימודי תואר ראשון
נא להזין את ממוצע הבגרות המותאם ו/או את הציון הפסיכומטרי
(הזנת ציון אחד בלבד תציג מידע חלקי)
ממוצע בגרות מותאם
ציון פסיכומטרי
נבחנתי בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה ב-5 יחידות בכל אחד

הצג רק תכניות לימודים שביכולתי להתקבל אליהן

ניתן לבחור את "כל הפקולטות" או פקולטה/ות מסוימ/ות
  כל הפקולטות  
  עבודה סוציאלית מדעי הרוח רפואה
ניהול חינוך   מדעים מדויקים
משפטים אמנויות מדעי החיים
לימודי המוח   מדעי החברה הנדסה
    תכניות לימוד מיוחדות לימודי הסביבה

  • הקבלה לתואר ראשון מתבססת על ממוצע בגרות,
    ציון פסיכומטרי וציון התאמה שהינו שקלול של השניים.

  • יש לעמוד בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות
    ובדרישות חוג הלימוד, בהתאם למפורט באתר.

  • סיכויי הקבלה שיוצגו לך נכונים להיום והם עשויים
    להשתנות עד סמוך לתחילת שנת הלימודים.

חתכי קבלה/דחיה ומחשבונים
חתכי קבלה/דחיה - בחר חוג ובדוק מה ציון ההתאמה (שקלול בגרות ופסיכומטרי) הנדרש כדי להתקבל אליו

חישוב ציוני הקבלה שלך - מהו ציון ההתאמה שלך? מהו הציון הפסיכומטרי הנדרש בכדי להתקבל ל... כל התשובות כאן

חישוב ממוצע בגרות מותאם - מה ממוצע הבגרות המותאם שלך כפי שאוניברסיטת ת"א מחשבת אותו? חשב בעצמך